E-Learning เรียนรู้กับครูคำสัน...
เข้าระบบ
Username
Password
 
บทเรียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
วิชาการสร้างเวบไซต์สำเร็จรูป
 • คำอธิบายรายวิชา
 • ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บไซด์ การพัฒนาเว็บไซด์ หลักการออกแบบเว็บไซด์ ศึกษาและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสร้างเว็บไซด์ การสร้างเว็บเพจ การแทรกข้อความ การแทรกภาพกราฟิก การแทรกตาราง การเชื่อมโยงเว็บเพจ การจัดแบ่งหน้าเว็บเพจ การสร้างเลเยอร์ การสร้างฟอร์ม การสร้างมัลติมีเดียบนเว็บเพจ การตกแต่งเว็บเพจด้วยภาพเคลื่อนไหว และการอัพโหลดเว็บไซด์บนอินเทอร์เน็ต ปฏิบัติการออกแบบเว็บไซด์ตามหลักการและกระบวนการพัฒนาเว็บไซด์ ปฏิบัติการสร้างเว็บเพจ เชื่อมโยงเว็บเพจ ตกแต่งหน้าโฮมเพจ สร้างมัลติมีเดียบนเว็บเพจ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซด์แล้วนำไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต และบำรุงรักษาเว็บไซด์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะกระบวนการจัดการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เพื่อให้มีทักษะในการทำงาน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรอบคอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะโดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม

 • ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 • 1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์
       2.เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาหรือกระบวนการใช้เครื่องมือการสร้างเว็บไซต์
       3.ออกแบบและกำหนดส่วนประกอบที่จำเป็นของเว็บเพจ
       4.ใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างเว็บไซต์
       5.ติดตั้งและอัพโหลด (Upload) เว็บไซต์
       6.มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์
  • สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
  • ตัวชี้วัด ม.3
  • 1. อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
        2. เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
        3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
        4. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ