นักเรียนเลือกระดับชั้นเรียนของตัวเอง

         

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ทำใบงานเรื่องภาษาคอมพิวเตอร์

เรียนรู้กับคำสัน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (สารสนเทศและเทคโนโลยี)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558